Internet of Things

Internet of Things (IoT) là một cuộc cách mạng mới của Internet, có thể được coi là sự mở rộng nổi bật của các dịch vụ internet. IoT được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau và nó bao gồm nhiều khía cạnh của cuộc sống từ nhà và thành phố đến ô tô và đường, đường đến các thiết bị theo dõi hành vi cá nhân và sử dụng dữ liệu được thu thập cho các dịch vụ đấy. Đó là mạng của các đối tượng vật lý hoặc các vật thể khác, được nhúng với các thiết bị điện tử, phần mềm, cảm biến và kết nối mạng, cho phép các đối tượng này thu thập và trao đổi dữ liệu.

Xu hướng quan trọng của IoT trong những năm gần đây là sự phát triển bùng nổ của các thiết bị được kết nối và kiểm soát bởi Internet. Phạm vi ứng dụng rộng rãi cho công nghệ IoT có nghĩa là các đối tượng cụ thể có thể rất khác nhau nhưng có hầu hết có những đặc điểm cơ bản được chia sẻ và kết nối.

IoT tạo ra cơ hội tích hợp trực tiếp thế giới vật lý vào các hệ thống dựa trên máy tính, dẫn đến cải thiện hiệu quả, lợi ích kinh tế và giảm bớt sự nỗ lực của con người.

Đúng như định nghĩa về IoT, lĩnh vực ứng dụng của nó là rất rộng, bao gồm tất cả các mặt đời sống như: Nhà thông minh, Y tế và chăm sóc sức khỏe, Giao thông, Tòa nhà thông minh, Sản xuất, Nông nghiệp, Các hạ tầng kỹ thuật xã hội, Quản lý đô thị, Quản lý năng lượng, Môi trường cho đến các ứng dụng liên quan đến an ninh quốc phòng.

Số lượng thiết bị IoT tăng 31% so với năm trước lên mức 8.4 tỷ trong năm 2017 và ước tính sẽ có 30 tỷ thiết bị vào năm 2020. Giá trị thị trường toàn cầu của IoT được dự đoán sẽ đạt 7.1 nghìn tỷ đô la vào năm 2020.